In de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn de wettelijke kaders opgenomen voor verstrekking van het PGB. De uitgangspunten zijn in deze wetten verankerd, met mogelijkheden voor gemeenten om eigen keuzes te maken.

Pgb of zorg in natura

Als uit de aard en omvang van uw situatie blijkt dat er hulp noodzakelijk is, wordt in eerste instantie gezocht naar een oplossing in zorg in natura.

Bij zorg in natura levert een zorgaanbieder, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten de ondersteuning. De zorgaanbieder regelt ook de administratie daaromheen, zoals de betaling van de zorg. U dient zich te oriënteren op de zorg in natura – specifiek in het geval van chronische of progressieve problematiek. Ook dient u te motiveren waarom de zorg in natura in uw situatie niet passend is.

Als blijkt dat de zorg in natura niet passend is, kunt u in aanmerking komen voor een PGB.

Met een PGB bent u zelf verantwoordelijk voor het inkopen van de zorg, hulp of begeleiding, het budgetplan en het voeren van de administratie. Om in aanmerking te komen voor een PGB wordt een aantal eisen gesteld:
• De gemeente beoordeelt of de hulp noodzakelijk is en of deze van goede kwaliteit is.
• De ondersteuning die de hulpverlener kan bieden moet minimaal gelijkwaardig zijn aan de ondersteuning die de gemeente via zorg in natura biedt. Deze hulpverlener moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
• U (of iemand anders namens u) moet in staat zijn het PGB goed te beheren. Hiervoor dient een budgetplan opgesteld te worden, waarin wordt laten zien hoe het PGB besteed gaat worden.
 

Cliëntondersteuning

Bij het aanvragen van een PGB kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan adviseren over het maken van een budgetplan.

Waar kunt u terecht voor een PGB?

Afhankelijk van het type zorg dat u ontvangt, kunt u voor een PGB terecht bij de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar.

Gemeente

Zorgkantoor

  • Is er ondersteuning nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan doet u de aanvraag voor een PGB-Wlz bij uw zorgkantoor. U kunt daar terecht voor meer informatie. U kunt ook op de website van Per Saldo kijken voor uitleg over de aanvraagprocedure en de voorwaarden.

Zorgverzekeraar

  • Is er ondersteuning nodig op het terrein van verzorging en verpleging thuis? Dan doet u de aanvraag voor een PGB-Zvw bij uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten over PGB-Zvw, dan kunt u kijken op de website van Per Saldo of uw eigen verzekeraar om informatie vragen.

Pgb-Wmo

Als u in aanmerking komt voor Wmo-ondersteuning van de gemeente en u wilt zelf deze hulp organiseren dan kunt terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Zoetermeer. Met zo'n PGB regelt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, een woningaanpassing of een vervoers-voorziening.

Het PGB wordt alleen verstrekt als u van de gemeente een maatwerkvoorziening ontvangt. Als u een maatwerkvoorziening krijgt, dan heeft u de mogelijkheid om de zorg in natura te ontvangen, of zelf te organiseren met een PGB? Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeente Zoetermeer onder zorg in natura en persoongebonden budget.

PGB-Jeugdwet

Uit een gesprek met een medewerker van Jeugd & Gezinshulp (JGH) kan blijken dat er voor uw kind en uzelf ondersteuning vanuit de Jeugdwet nodig is. In eerste instantie wordt gezocht naar een oplossing in zorg in natura, maar als dit niet passend is of gemaakt kan worden, kan er in overleg worden gekozen om de jeugdhulp te financieren middels een PGB.

Budgetplan

Een belangrijk onderdeel van uw pgb-aanvraag is het budgetplan. In het budgetplan geeft u aan hoe u uw pgb wilt gaan besteden. U beschrijft welke zorg u wilt inkopen en bij welke zorgaanbieders u dit wilt doen. Daarnaast maakt u in het budgetplan een inschatting van de bedragen die u voor deze zorg denkt te gaan betalen.

De gemeente gebruikt uw budgetplan om uw pgb-aanvraag te beoordelen. Maar het budgetplan is ook een hulpmiddel voor uzelf: door een plan op te stellen, denkt u van tevoren goed na over de besteding van het budget dat u aanvraagt.

Voor meer informatie over het maken van een budgetplan kunt u terecht op de website van de gemeente Zoetermeer.

De hoogte van uw pgb

In principe moet het pgb voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die u nodig heeft. Bij het inkopen van uw zorg spreekt u met uw zorgverlener een tarief af. Uw gemeente bepaalt een maximum uurtarief. Spreekt u een hoger tarief af met uw zorgverlener? Dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Het PGB-budget kan in sommige gevallen ook ingezet worden om familieleden of andere niet-professionele zorgverleners mee te betalen. Op de website van de SVB leest u hoe dat werkt.

Hulpaanbod

PGB en zorgbemiddeling

PGB bemiddeling

Bespreek uw wensen en behoeften. We overleggen en kijken samen met...

PGB bemiddeling

Bespreek uw wensen en behoeften. We overleggen en kijken samen met...

PGB bemiddeling

Bespreek uw wensen en behoeften. We overleggen en kijken samen met...

Organisaties

PGB-bemiddelaar

U Staat Centraal - Thuiszorg op Maat

 071-56 22 290 u-staat-centraal.nlRouboslaan 302252TRVoorschoten

Stichting Klimkoord - Hoofdkantoor Monster

 06-40 90 41 43 klimkoord.nlHavenstraat 232681LBMonster

UWassistent - Zuid-Holland

 06-48 61 01 71 uwassistent.nl

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod